תת"ל/18/ב – חשמול המסילה המזרחית

חברת מלגר זכתה לבצע את הפורמט בהקלטת זום בפעם הראשונה בות"ל