תת"ל/45/א- אתרי תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל  לוד ורג"מ

מזמין: רכבת ישראל

ניהול הליך סטטוטורי לאישור תכנית להקמת מתחם חדש לתחזוקה וטיפול לרכבת ברג"מ.
המתחם נועד לתת מענה ארוך טווח לטיפול במערכי רכבת ושטחים לדיור רכבות, מבני תחזוקה ותחנה לתחבורה ציבורית.
בנוסף כללה התכנית גם שטחים להרחבת מתחם הרכבות הקיים בלוד.

 

התכנית אושרה למתן תוקף ביום  22/03/2018