חברת מלגר תכנון אורבני בע"מ נבחרה לנהל את מינהלת מיגון אקוסטי דירתי.
המינהלת אחראית על ניהול תכנון פרויקט מיגון אקוסטי דירתי לדירות בהן מפלס הרעש החזוי עובר את הקריטריונים המותרים, כפי שנקבעו במסגרת התכניות המאושרות ולאחר שננקטו כל אמצעי המיגון בתחום הכביש.

סוג המיגון הדירתי ומרכיביו, נקבעים בהתאם לשיעור החריגה מהקריטריונים לרעש כפי שנקבעו במסמך המתודולוגיה או במסמכי התכנית והוראותיה. על פי רוב הפחתת רעש בתוך מבנה/מבנה ציבור מושגת באמצעות התקנת מזגנים ו/או חלונות מבודדים.
בהתאם לנוהלי החברה מתבצע פרויקט המיגון אקוסטי דירתי על פי השלבים כדלקמן:

שלב א’

צוות התכנון של הפרויקט עורך תכנון אקוסטי בהתאם לתכניות המבנה שאושרו בהיתרי הבנייה. התכנון נערך תוך שימוש במודל ממוחשב, כפי שנקבע בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל בסיס נתוני הכביש ותחזיות תנועה.
בתום שלב זה נקבעים המבנים, הקומות והדירות הזכאים למיגון אקוסטי דירתי, שיש למגן וכן נקבעת רמת המיגון לכל דירה.

שלב ב’

צוות מטעם מנהלת המיגון אקוסטי דירתי מבצע סקר בדירה. על סמך הסקר נערכת לכל דירה תכנית המפרטת חבילת מיגון מפורטת לביצוע, לרבות מפרט טכני.

שלב ג’

תתקיים פגישה עם צוות היועצים של המיגון אקוסטי דירתי לסיכום ולתיאום סופי של תכולת העבודות ואופן הביצוע של המיגון האקוסטי.

שלב ד’

יבוצע המיגון בפועל, על פי התכנית המוסכמת, באמצעות קבלנים שיפעלו עפ"י התכניות המוסכמות. בעלי הדירה הזכאית יחתמו במקביל על הסכם ביניהם לבין הקבלן. מועד הביצוע יתואם מראש עם בעלי הדירה.
קיימת אפשרות לביצוע עצמי של המיגון המתוכנן על ידי בעלי הדירה. המעוניינים בביצוע עצמי של המיגון, יודיעו על כך למנהלת למיגון אקוסטי דירתי ויקבלו פרטים על התנאים לביצוע עצמי של המיגון ועל נהלי המימון ותשלום בגין הביצוע.

ניתן לעיין ברשימת הדירות הזכאיות במשרדי חברת מלגר.